سامانه مدیریت کارگاه آموزشی

Workshop Management System

kargah.mysimorgh.com

آخرین کارگاه ها

تجارت موفق

تجارت موفق

بیشتر
زندگی خوب

زندگی خوب

بیشتر
کارگاه آموزشی ایندیزاین

کارگاه آموزشی ایندیزاین

بیشتر
تست

تست

بیشتر

خدمات اپلیکیشن

نرم افزار کارگاه چیست؟ اگر می خواهید یک کارگاه آموزشی برگزارکنید، نرم افزار کارگاه بهترین گزینه برای شماست.

بخش های مختلف سامانه

وبسایت :

ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ وب ﺳـﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﻌـﺮﻓـﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﻼﻗﻪ ﻣـــــﻨﺪان ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ وب ﺳــﺎﯾﺖ ﺷــﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺷـﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.

اپلیکیشن :

ﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ راﯾﮕﺎن ﮐﺎرﮔﺎه در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮاردارد و ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ داﻧﻠﻮد و ﻧﺼــــﺐ آن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴــــﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸـــــﺮﻓﺘﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـــﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈـﺮ ﮐﺎرﺑــﺮ را ﺑﻪ او ﻧﻤﺎﯾﺶ داده و ﮐﺎرﺑــﺮ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺸــــﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.

درباره اپلیکیشن

اپلیکیشن کارگاه آمده تا کارهایی که تابحال به صورت دستی انجام می دادید را متوقف کند! و ازاین پس این کارها را به طور خودکار برای شما انجام دهد. تنها کاری که لازم است انجام دهید، ساخت یک کلاس و دوره آموزشی در نرم افزار است. 

پس از آن سامانه یک وب سایت کامل برای شما تولید می کند و کلیه مراحل ثبت نام، دریافت هزینه ثبت نام، ارسال مدارک و ... توسط نرم افزار انجام خواهدشد. علاقمندان نیز می توانند از طریق اپلیکیشن سامانه به دوره ها دسترسی داشته باشند، اطلاعات کلاس ها را دریافت کنند و در آن ها به راحتی ثبت نام کنند.

قابلیت سامانه

دو زبانه

دو زبانه

گارانتی یک ساله

گارانتی یک ساله

پشتیبانی حرفه ای

پشتیبانی حرفه ای

دانلود اپلیکیشن کارگاه آموزشی

لینک مستقیم دانلود آخرین نسخه اپلیکیشن

لینک مستقیم دانلود آخرین نسخه اپلیکیشن

خرید سامانه کارگاه آموزشی

با هر خرید، موارد زیر به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت

دامنه .ir
هاستینگ
پنل پیامک
250 عدد پیامک رایگان